Thursday, 26 March 2015

Mujhe Logo Se Kaisa Salook Rakhna Chahiye. ?

Mujhe logo se kaisa salook rakhna chahiye. ?

"Aur jo shakhs sabar karle aur maaf ker de yaqeenan yeh badi himmat kay kamon mein say (aik kaam) hai.
Quran  ( Surah Shura : 42/43)

“Aap dar guzar ko ikhtiyar kare nek kaam ki taleem den aur jahilon say aik kinara hojayen.
Quran ( Surah Aaraf : 7/199)

“Neki aur bdi barabar nahi hoti. Buraee say bhalai ko dafa kero phir wohi jiske aur tumharay darmiyan dushmani hai aisa hojayega jaisay dili dost. Aur yeh baat unhin ko naseeb hoti hai jo sabr kare aur ise siwaye bade naseeb walon kay koi nahi paa sakta.
Quran (Surah Fusilat : 41/34-35)

“Hamne to aasamano aur zameeno ko aur jo kuch unke beech hai bamaksad paida kiya hai. Aur wo kiyamat ki ghadi beshk aane wali hai. Isliye tum achche darguzar se kaam lo.”
Quran (Surah Hijr : 15/85)

ALLAH HAME HAQ BAAT SAMJHNE KI TOFFIK ATA FARMAYE AMIN......
Plz 4wrd To All Contacts And Grups. Insha Allah

No comments:

Post a Comment

For any query call+919303085901