Monday, 8 December 2014

Wo Kaun Se Kaam Hai Jinko Karne Se Allah Mujhe Na Pasand Karta Hai ?

{HAMARE SAWALAT} ? {QURAN KE JAWABAAT} !

SAWAL : wo kaun se kaam hai jinko karne se Allah mujhe napasand karta hai ?

JAWAB : “beshaq ALLAH zyadati aur zulm karne walo ko pasand nahi karta .”
(Quran : Sura Baqra 2/190)

“ALLAH bigad failane Walo ko pasand nahi karta.”
(Quran : Sura Mayeda 5/64)

“Beshaq Allah kisi dhokhebaaz, nashukre ko pasand nahi karta.
(Quran : Sura Haj 22/38)

“Beshaq wo inkar karne walo ko pasand nahi karta”
(Quran : Sura Rum 30/45)

“Tum us cheez ka afsos na karo jo tumse jaati rahe aur na us par itrao jo usne tumhein ataa kar di. Allah itrane wale , badai jataane wale ko pasand nahi karta.”
(Quran : Sura Hadid 57/23)

“Apne Rabb ko gidgidakar aur chupke chupke pukaro. Beshaq wo had se aage badhne walo ko pasand nahi karta.
(Quran : Sura Araf 7/55)

“Rahe wo log jo imaan laaye aur unhone achche kaam kiye unhein wo unka poora poora badla dega. ALLAH zaalimo ko pasand nahi karta.
(Quran : Imran 3/57)

“ALLAH byaz ko ghatata aur mitata hai aur sadqo (charities) ko badhata hai. Aur Allah kisi na shukre , haq maarne wale ko pasand nahi karta.”
(Quran : Sura Baqra 2/276)

“Beshaq Allah achchi tarah jaanta hai jo kuch wo chupate hai aur jo kuch zahir karte hain . usey aise log pasand nahi, jo apne aapko badaa samajhte ho.”
(Quran : Sura Nahal 16/23)

ALLAH HAME HAQ BAAT SAMJHNE KI TOFFIK ATA FARMAYE AMIN.....

No comments:

Post a Comment

For any query call+919303085901