Sunday, 3 May 2015

ALLAH mujhse kaisa salook chahta hai. ?

ALLAH mujhse kaisa salook chahta hai. ?

“Aur yaad karo jab bani Israil se humne wada liya –
ALLAH ke alawa kisi ki bandagi (Ibadat, Dua,) na karoge.
Aur maa-baap ke sath aur rishtedaro ke sath aur yateemo aur muhtaajo ke sath achcha salook karoge aur ye ki logo se achchi baat kaho aur namaaz qaayam karo aur zakaat (ALLAH ki rah men khrch karo) do.”

Quran ( Baqra 2/83)

ALLAH HAME HAQ BAAT SAMJHNE KI TOFFIK ATA FARMAYE AAMIN......

No comments:

Post a Comment

For any query call+919303085901